Privacy statement

Artikel I. Inleiding

BouwPeople hecht veel waarde aan een zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van zijn websitebezoekers, zelfstandigen en klanten. Daarom is dit privacy statement opgesteld. We behandelen en beveiligen de aan ons (BouwPeople) toevertrouwde persoonlijke informatie met uiterste zorgvuldigheid. Met dit privacy statement geven wij (BouwPeople) jou inzicht in hoe BouwPeople met jouw persoonsgegevens omgaat in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel II. Wie zijn wij

BouwPeople B.V. is een bemiddelaar gespecialiseerd in zelfstandigen (ZZP’ers) in de techniek. BouwPeople is daarmee al jaren een van de grotere spelers in Nederland. Het hoofdkantoor gevestigd aan de Franklinweg 29, 4207 HX, in Gorinchem.

BouwPeople is bereikbaar via +31 (0) 88 2348 666 of via www.bouwpeople.nl. waarbij Martijn Lussenburg de functionaris gegevensbescherming van BouwPeople BV is. BouwPeople is in het register van de Kamer van Koophandel te vinden onder KvK nummer 30248866.

Met dit privacy statement willen wij helderheid geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens en wat jij ermee kan doen. BouwPeople is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit betekent dat BouwPeople bevoegd is om de verkregen persoonsgegevens te verwerken. BouwPeople stelt het doel van de verwerking en de middelen voor de verwerking vast.

BouwPeople schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor zichzelf uit te voeren. In deze situaties blijft BouwPeople verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt BouwPeople contractuele afspraken over de omgang van en met jouw persoonsgegevens. Op deze manier blijft jouw privacy gewaarborgd.

Artikel III. Geautomatiseerde besluitvorming

BouwPeople neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen/besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om verwerkingen/besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BouwPeople) tussen zit. BouwPeople gebruikt het website CMS Serena en het ATS systeem Bullhorn.

Artikel IV. Cookies

BouwPeople gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Je kunt je ten alle tijden afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor verdere toelichting: Veilig Internetten - Cookies. Wat zij het en wat doe ik ermee?

Artikel V. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@bouwpeople.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Artikel VI. Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

In de volgende gevallen is het BouwPeople toegestaan jouw gegevens te bewaren en te verwerken:

 • Als je BouwPeople toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • Als verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent. Of om op jouw verzoek vóór het sluiten van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op BouwPeople rust;
 • Als verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak met betrekking tot de uitoefening van openbaar gezag dat aan BouwPeople is opgedragen;
 • Als verwerking noodzakelijk is voor het bevorderen van de gerechtvaardigde belangen van BouwPeople. Dit geldt niet zodra jouw belangen, de grondrechten of jouw belangrijkste en essentiële vrijheden m.b.t. jouw persoonsgegevens zwaarder wegen dan de belangen van BouwPeople.

Artikel VII. Waarom verzamelen wij jouwpersoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan jouw aangeboden HR-diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen. Onder HR-diensten verstaan we bemiddeling, administratie en support. BouwPeople gebruikt jouw gegevens voor de volgende doelen:

 • Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod naar zelfstandigen.
 • Je op de hoogte brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van BouwPeople en derden.
 • Gewerkte uren registreren, facturatie en betaling via ons administratiesysteem.
 • Het kunnen screenen van jouw geschiktheid en beschikbaarheid in verband met een bemiddeling naar een opdracht.
 • Je benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor jou interessant kunnen zijn. Dit gebeurt alleen als je je daarvoor hebt aangemeld (opt-in).
 • Het aangaan van een bemiddelingsrelatie met jou en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
 • Het vastleggen van een opdracht bij de opdrachtgever in een overeenkomst. En deze overeenkomst met de opdrachtgever kunnen onderhouden en kunnen nakomen.
 • Het verwerken van gegevens voor onze opdrachtgevers in het kader van een pre-opdracht screening.
 • Het gebruik van managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 • Het nagaan kwaliteitsdoelen zoals certificering en borging wet DBA.
 • Om subsidies, premiekortingen, etc. aan te vragen.
 • Als we een werknemers- of personeels- of bemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan kunnen jouw gegevens gebruikt worden voor het naleven van de wet- en regelgeving. Hieronder valt arbeidswetgeving, fiscale- en socialezekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Artikel VIII. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

BouwPeople kan van jou als zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie van BouwPeople de volgende persoonlijke gegevens verwerken. Als je voor BouwPeople of zijn opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt, kan BouwPeople de volgende gegevens verwerken:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens, geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding(en) (waaronder diploma’s), stages en werkervaring.
 • Documenten in het kader van zelfstandigheid, KvK informatie, verzekeringen en andere bescheiden die noodzakelijk dan wel wettelijk verplicht zijn in het kader van de dienstverlening.
 • Gegevens over beschikbaarheid en tarieven.
 • Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning.
 • Gegevens in het kader van een pre-opdracht screening.
 • Op vrijwillige basis andere content en gegevens waarmee je jezelf voorstelt (video, foto).
 • Verstrekte informatie via communicatie met BouwPeople via e-mail, sms, WhatsApp, social media en andere formats, dragers en media.
 • Andere dan hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist en die noodzakelijk zijn om de wet toe te passen.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van deze aangedragen gegevens.

Artikel IX. Derden

BouwPeople kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan andere eenheden van BouwPeople, opdrachtgevers van BouwPeople, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens BouwPeople diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. En aan leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin BouwPeople hiertoe zou kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of om de doelen te realiseren in overeenstemming met de punten genoemd bij “Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?”.

Jouw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. BouwPeople heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens op een juiste manier worden beschermd.

Artikel X. Jouw rechten

Wij hechten er veel waarde aan dat je gemakkelijk gebruik kan maken van jouw rechten met betrekking tot het verwerken van jouw persoonsgegevens. Als je gebruik wilt maken van een van de hieronder benoemde rechten kun je zoals dat staat beschreven contact met ons opnemen.

Artikel XI. Inzage en/of wijziging gegevens

Je kunt altijd contact met ons opnemen via privacy@bouwpeople.nl of met een brief naar: BouwPeople, Franklinweg 29, 4207 HX in Gorinchem. Je kunt van ons vragen dat wij aan je laten zien welke (categorieën van) gegevens wij van je verwerken, voor welke doelen dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijn door ons wordt gehanteerd.

Je kunt ook op elk moment contact met ons opnemen om jouw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht blijken dat wij verkeerde gegevens van jou hebben verstrekt zullen wij dat herstellen. Wanneer jouw persoonlijke gegevens zijn gewijzigd stellen we je daarvan op de hoogte.

Artikel XII. Verwerking van je gegevens beperken

Wanneer je het niet eens bent met de inhoud van de persoonsgegevens die we van je bewaren, kun je een verzoek indienen om tijdelijk de verwerking van je gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van je gegevens tot deze naar jouw mening weer op orde zijn. Je kunt een verzoek van verwerkingsbeperking altijd via privacy@bouwpeople.nl of per brief naar BouwPeople, Franklinweg 29, 4207 HX in Gorinchem sturen. Wanneer wij de verwerking van je persoonsgegevens beperken stellen wij je hiervan op de hoogte.

Artikel XIII. Recht om gegevens over te dragen

Je kunt de persoonsgegevens die wij van jou bewaren in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm opvragen via privacy@bouwpeople.nl. Je bent vrij om deze informatie te geven aan anderen.

Artikel XIV. Recht om vergeten te worden

Wanneer je geen gebruik meer wilt maken van onze diensten kun je een verzoek indienen voor het verwijderen van al je persoonsgegevens. Je kunt op elk moment via privacy@bouwpeople.nl of per brief naar BouwPeople, Franklinweg 29, 4207 HX in Gorinchem ons verzoeken om al je gegevens te verwijderen.

Je kunt daarnaast je eventueel verleende toestemming om je gegevens te verwerken op elk moment intrekken. We zullen de verwerking van je persoonsgegevens waarvoor je toestemming hebt gegeven stopzetten. Het intrekken van je toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

Artikel XV. Procedure, responsetermijn en kosten

Wij proberen je ingediende verzoeken zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, te behandelen. Wij zijn verplicht jouw identiteit te controleren voordat we aan je verzoeken kunnen voldoen. Je verzoeken worden in het begin elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of je anders verzoekt.

Voor de behandeling van jouw verzoeken brengen wij normaal gesproken geen kosten in rekening. Tenzij jouw verzoeken buitensporig zijn, ongegrond zijn of tenzij je bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

Artikel XVI. Beveiliging

BouwPeople doet er alles aan om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen illegaal gebruik. Dit doen we door middel van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot jouw gegevens. BouwPeople is overeengekomen met derden dat indien er gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die diensten verlenen of opdrachten uitvoeren zij jouw gegevens nog steeds optimaal zullen beveiligen.

Artikel XVII. Bewaartermijn

BouwPeople bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen.

Artikel XVIII. Vragen, klachten of (vermoeden) datalek

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door BouwPeople, dan kun je schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via privacy@bouwpeople.nl of BouwPeople, Franklinweg 29, 4207 HX in Gorinchem.

Indien je het niet eens bent met het gebruik door BouwPeople van jouw persoonsgegevens, kun je eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij je dit direct te melden via privacy@bouwpeople.nl.

Artikel XIX. Wijzigingen

BouwPeople behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen BouwPeople en een betrokkene.

Artikel XX. Overige bepalingen

Op de bepalingen uit dit privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing.

Top